3
16
53
51
ĐĂNG KÝ DỰ THI

VÒNG GHI DANH & THỬ GIỌNG

GIỜ

PHÚT

GIÂY

NGÀY

Ghi danh:Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 31/3/2019 

Thử giọng : Từ 9h30' đến 21h00' ngày 29 & 31 tháng 3/2019

ĐIỀN THÔNG TIN

GỬI FORM ĐĂNG KÝ

Lưu ý : Phí đăng kí tuyển sinh là 100.000 VNĐ được thu khi tới buổi thử giọng